Címlap PROJEKTEK

  ...

  Intézményünk sikeresen pályázott és elnyerte a  kompetencia-alapú oktatás bevezetésére kiírt támogatást (HEFOP 3.1.3.).  

  A projekt során iskolánk két vezetője és öt pedagógusa felkészült a kompetencia alapú oktatásra. A továbbképzéseken tanultak alapján megterveztük a vállalt kompetencia-területek magas színvonalú oktatásához szükséges adaptációs tevékenységet. Mindvégig kiemelten kezeltük a projekt környezetvédelmi és esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontjait, hiszen ezt iskolánk nevelési programjának célkitűzései is indokolják.

  A hátrányos helyzetű tanulók esélyeinek növelését mindig is fontosnak tartottuk, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését integráltan, de egyéni fejlesztési tervek alapján, speciális szakemberek segítségével végezzük.

  A 120 órás továbbképzéseken részt vevő pedagógusok elkészítették az új tanterveket, tanmeneteket, fejlesztési terveket. Az adaptált oktatási programcsomagokat a TIOK szakértőivel egyeztetve vezettük be.

  Továbbképzéseink igen sokrétűek voltak:

  Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés

  Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés

  Projektpedagógia

  Drámapedagógia

  A számítógéppel támogatott tanítás lehetőségei a közoktatásban

  A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában

  A számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás 1-4. évfolyamon

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás 5-8. évfolyamon

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika 1-4. évfolyamon

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika 5-8. évfolyamon

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szociális, életviteli és környezeti kompetencia 1-6. évfolyam

  A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szociális, életviteli és környezeti kompetencia 7-12. évfolyam

  Digitális taneszközök használata a természettudományos tárgyak tanóráin

  A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése

  Önismereti személyiségfejlesztő továbbképzés

  Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és a számolás tanításában, illetve az eltérő képességek kibontakoztatásában

  A tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazására való felkészítés- a kompetencia alapú oktatást szolgáló pedagógiai elvek, módszertani és tanulásszervezési eljárások megismertetése közoktatásban

  Intézményfejlesztés és programadaptáció a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjához, inklúziójához

  Az osztályzat nélküli értékelés-bevezetés a szöveges pedagógiai értékelésbe

  Módszertan az „átmenet megkönnyítésére tanítóknak és tanároknak”

  A képzésben részt vett kollégák az adaptált tartalmakkal,  eszközökkel és módszerekkel végzik tevékenységüket. Lehetőséget teremtettünk arra, hogy minden pedagógus megismerje a projektet, s annak továbbfejlesztésében részt vegyen, elsajátítsa az új módszereket és bevezesse saját szakterületén. Az iskolában folyó munkáról belső továbbképzések, előadások, bemutató órák, szakmai napok keretében mind az intézmény dolgozói, mind a szülők és tanulók, illetve szakértők, pedagógusok és a fenntartó képviselői tájékozódhattak. A már jól működő minőségirányítási programunk szerinti kapcsolatainkat úgy fejlesztettük tovább, hogy együttműködő partnereink megfelelő információt kapjanak a projektről, annak eredményességéről, kidolgoztuk a bevezetés minőségirányítási szempontjait, alapelveit.

   

  Interaktív táblák

  Projektorok

  Laptopok, számítógépek

  Kísérleti és mérőeszközök

  Mobil, digitális prezentációs eszközök

  Sulinet Digitális Tudásbázis

   


   

   

   Az oktatás középpontjába a folyamatos tanulásra felkészítő készségek, kompetenciák kerülnek:

   ¨    Intelligens tanulás

  ¨    Digitális írástudás

   ¨    Problémamegoldó képesség

   ¨    Kommunikációs készség

   ¨    Szociális és életviteli készségek

   

   

   

  Miért jó diákjainknak az új oktatási módszer ?

   ¨    Egyénre szabott az ismeretszerzés, a kompetenciák kialakítása és a nevelés

   ¨    Interaktív, egyénre szabott tanulási lehetőség,

   ¨    Jobb megértés a különböző, több oldalú prezentációs lehetőségek kapcsán

   ¨    Nem csak olvas, hanem érti is, amit olvas

   ¨    Az anyanyelvi ismereteken túl stabil idegen nyelvi tudást sajátít el

   ¨    Új módszerekkel, XXI. századi eszközökkel tanulhat                 ( projektorok, interaktív táblák, mobil eszközök a tanórákon )

   ¨    Megtanul tanulni, hogy egész életében képes legyen új ismereteket szerezni

   ¨    Kibontakozik a tehetsége, egyéni sikerélményeket szerez

   ¨    Könnyebben tudja figyelmét összpontosítani

   ¨    Fejlődik a kommunikációs készsége

   ¨    Szocializálódik- megtanul együtt élni másokkal

   ¨    Képes lesz egy cél érdekében másokkal együtt küzdeni- kooperatív technikákkal csapatban dolgozni

   ¨    A matematikai-logikai ismeretek mellett kreatív, problémamegoldó gondolkodásra tesz szert

   ¨    Használható, gyakorlatias  tudást szerez

   ¨    Képes lesz kritikusan gondolkodni, döntést hozni

   ¨    A hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű tanulók integratív, de egyénre szabott oktatásban részesülnek